Monday 1 June 2020

Панихида

ПАНИХИДА

Благословен Бог наш…
Заупокойна ектения
С мир на Господа да се помолим!
За мира от небето и за спасение на нашите души, на Господа да се помолим!
За прощение греховете на тези, които са се преселили в блажена памет, на Господа да се помолим!
За незабравимите Божи раби (имената), за техния покой, тишина и блажена памет, на Господа да се помолим!
За да им се прости всяко волно и неволно прегрешение, на Господа да се помолим!
За да застанат неосъдително пред страшния престол на Господа на славата, да се помолим!
За да се освободят от всяка болест, печал и въздишка, и за да ги всели там, гдето грее светлината на Божието лице, на Господа да се помолим!
За да настани нашия Господ Бог душите им в място светло, място тревисто, в място покойно, гдето пребивават всички праведници, на Господа да се помолим!
За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим!
Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат!
След като изпросихме за тях Божията милост, царството небесно и опрощение на греховете, нека сами себе си и един другиго, и целия наш живот на Христа Бога да отдадем!
На Господа да се помолим!
Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твой раби ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята прав­да е правда вечна, и Твоето слово е истина.
На Господа да се помолим!
Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите Твои раби... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Алилуия, гл.8:
Алилуия, алилуия, алилуия (три пъти)
Тропар, гл.8.
Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.
Слава... и сега...
Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.

Псалом 118, гл. 6
Непорочний в пут... Алилуия!
Благословен си Ти, Господи! Научи ме на Твоите наред­би! Алилуия!
Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време. Алилуия!
Душата ми чезне от скръб: укрепи ме в Твоето слово! Алилуия!
Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към користолюбие. Алилуия!
Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напу­щат Твоя закон. Алилуия!
Близък съм на всички, които Ти се боят и пазят Твоите заповеди. Алилуия!
Слава… И сега… Алилуия!

На Господа да се помолим!
Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите Твои раби... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Първи седален, Гл. 5:
Твоите ръце ме сътвориха и устроиха; вразуми ме и ще се науча на Твоите заповеди! Помилуй ме, Господи!
Твой съм аз, спаси ме, защото търсих Твоите заповеди. Помилуй ме, Господи!
Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби навеки, до край. Помилуй ме, Господи!
    Време е Господ да действа: Твоя закон разориха. Помилуй ме, Господи!
Слава... И сега... Помилуй ме, Господи!
На Господа да се помолим!
Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите Твои раби... , Христе Боже наш, и затова на Тебе слава отпра­вяме, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Втори седален, Гл. 8: Твоето име ... Алилуия!
Милостно погледни към мене и ме помилвай, както постъпваше с ония, които обичат Твоето име. Алилуия!
Малък и презрян съм аз, но Твоите заповеди не забра­вям. Алилуия!
Чуй моя глас по милостта Си, Господи; по твоя съд оживи ме! Алилуия!
Заблудих се като загубена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил Твоите заповеди. Алилуия!
Заупокойни “непорочни” тропари, Гл. 5:
Благословен си Ти, Господи! Научи ме на Твоите наред­би!
Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила: починалите Твои раби упокой, като презреш всички им  съгрешения.
Слава...
Трисветлото единно Божество, благочестиво да възпеем: свят Си, Отче безначал­ний, събезначални Сине, и божест­ве­ни Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и от вечния огън ни спаси!
И сега...
Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасе­ние на всички, чрез която плът човешкия род намери спа­се­ние, та чрез теб да намерим рая, Богородице чиста благословена.
Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (три пъти)

На Господа да се помолим!
Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите Твои раби... , Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Трети седален, Гл. 5:
Упококой, Спасителю наш, с праведните Твоте раби, и ги всели в Твоите дворове, както е писано, като презреш като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни, Човеколюбче.
Слава... и нине...
От Дева си изгрял в света, Христе Боже, да ни направиш синове на светлината чрез нея. Помилвай ни!

Кондак, гл. 8:
Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.
Икос.
Сам Ти си безсмъртен, но си сътворил и създал човека, ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както Си заповядал, когато ме създаваше и ми каза: тъй като си земя, в земята ще отидеш! – там къде­то и всички човеци ще отидем. Надгробното ридание като извършваме пеем: Алилуия!
Прокимен, гл. 6.
Блажени ония, които си избрал и приел, Господи. Душите им ще бъдат настанени на добро място.
Апостол (I Кор. 15, 12-22).
Ще се чете из първото послание на св. ап. Павел до Коринтяни.
Братя, ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои измежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртвите, то и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелстваме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал; защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете; тогава и ония, които са умряли в Христа, са загинали. И ако само през тоя живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрялите стана начатък. Понеже, както чрез човек дойде смъртта, така чрез човек дойде възкресението на мъртви. Както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят.
Алилуия!
Евангелие (Иоан 6, 35-40)
Премъдрост! Ще се чете из св. Евангелие от Иоан.
Рече Господ на иудеите, които бяха дошли при Него: Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожъднее никога. Но казах ви, че и Ме видяхте, и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън; защото слязох от небето не за да върша Моята воля, а волята на Отца, Който ме е пратил. А волята на Отца, Който ме е пратил е тая: от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, Който ме е пратил: всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Сугуба ектения
Помилуй нас, Боже, според великата Си милост, молим Ти се, чуй и помилуй.
Господи помилуй (три пъти)
Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.
За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.
Божията милост, царството небесно и прощение на гре­хо­вете им да изпросим от Христа – безсмъртния цар и наш Бог.
На Господа да се помолим!
Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби ... в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята прав­да е правда вечна, и Твоето слово е истина.
   
 Отпуст
Христос, истинският Бог наш, Който владее над живи и мъртви, и възкръсна от мъртвите, по молитвите на Своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и Богоносни наши отци, и на всички Свои светии, да настани душите на пре­селилите се от нас Свои раби..., в селенията на правед­ни­те, да ги упокои в лоното на Авраама, да ги причисли към правед­ни­те, а нас да помилва, защото е благ и човеко­любец.
В блажено заспиване дай, Господи, вечен покой на починалите Твой раб..., и направи да бъде вечна тяхната памет.
Вечная памят! (три пъти)
По молитвите на светите наши отци...
Амин.

No comments:

Post a Comment